Ubezpieczenia Nowy Sącz - Agnieszka JELIŃSKA

Ubezpieczenia na życie

To najważniejsza strefa którą powinna być zabezpieczona cała rodzina, ponieważ zdrowie jest najcenniejszym skarbem każdego człowieka. Jeżeli nie jesteś w pełni zdrowy, nie możesz dać z siebie stu procent w życiu codziennym, a w najgorszym wypadku możesz nawet zostać wykluczony zawodowo. Zatem dobre zdrowie to podstawa dla dalszych celów, planów tych zawodowych jak i prywatnych. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie w przypadku: poważnego zachorowania, trwałego uszczerbku na zdrowiu, pobytu w szpitalu, nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do pracy.

Ochronne indywidualne ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia na życie zapewniają ochronę finansową najbliższym na wypadek śmierci ubezpieczonego. Do głównego ubezpieczenia możemy dokupić dodatkowe opcje:

 • na wypadek inwalidztwa,
 • na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą
 • na wypadek poważnego zachorowania,
 • na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Ubezpieczenia grupowe na życie

  Grupowe ubezpieczenie na życie zabezpiecza naszych pracowników na wypadek śmierci oraz kalectwa. Mamy możliwość doubezpieczenia członków ich rodzin. Ubezpieczenie grupowe możemy rozszerzyć o: urodzenie dziecka, śmierć teściowej, następstwa nieszczęśliwych wypadków, pobyt w szpitalu, poważne zachorowania itd. Ubezpieczenie grupowe to najtańsze ubezpieczenie NNW oraz śmierci.

  Ubezpieczenie domu lub mieszkania

  Ubezpiecz swój dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych, akcji ratowniczych, przepięć oraz kradzieży z włamaniem i wandalizmu. Zabezpiecz stałe elementy i ruchomości domowe. Dodatkowo możesz skorzystać z ubezpieczenia OC, które chroni Cię wtedy gdy zalejesz sąsiada lub wyrządzisz inną szkodę osobie trzeciej.

  Ubezpieczenia majątkowe:

  • Ubezpieczenie mieszkaniowe
  • Ubezpieczenie domu
  • Dom letniskowy
  • Pod kredyt hipoteczny
  • Dom w budowie

  Ubezpieczenia podróne i wypoczynkowe

  Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje Tobie i Twoim najbliższym szeroki zakres ochrony, który możesz dostosować do swoich potrzeb. Przebywając poza granicami kraju nie musisz się martwić o koszty leczenia, nagłe zachorowanie czy też nieszczęśliwy wypadek.

  Usługi assistance gwarantują ochronę i pokrycie kosztów transportu:

  • z miejsca nieszczęśliwego wypadku bądź też nagłego zachorowania do szpitala lub ambulatorium transportem medycznym,
  • powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania,
  • powrotu ubezpieczonego do placówki medycznej w pobliżu tego miejsca,
  • w razie śmierci przewozu zwłok ubezpieczonego do RP i załatwienie wszelkich formalności,
  • zorganizowanie i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu ubezpieczonego do Polski w sytuacjach nagłych tj., choroby zagrażającej życiu osoby bliskiej ubezpieczonego, śmierci osoby bliskiej, wystąpienia zdarzenia losowego powodującego szkodę w miejscu zamieszkania ubezpieczonego aby mógł on dokonać wszystkich czynności prawnych i administracyjnych.
  • zorganizowanie pomocy w odzyskaniu utraconych dokumentów oraz bagażu.

  Zakres ubezpieczenia:

  • Wizyty lekarskie,
  • Pobyt i leczenie w szpitalu,
  • Badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza,
  • Zakup niezbędnych lekarstw i opatrunków przepisanych przez lekarza,
  • Transport: między placówkami medycznymi, gdzie udzielono pacjentowi kolejnej pomocy medycznej; do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej,
  • Naprawa okularów i protez zlecone przez lekarza,
  • Leczenie stomatologiczne w razie ostrych stanów zapalnych i bólowych.

  Oszczędzanie na dziecko

  Zapewnienie dziecku dobrego startu w dorosłe życie jest dla każdego rodzica priorytetem. Zapewnij swojemu dziecku pewną przyszłość i pomóż w realizacji jego celów i marzeń.

  Oszczędzanie na emeryturę

  Przy tego typu produktach czas odgrywa znaczącą rolę, dlaczego? Im dłuższy horyzont czasu tym więcej korzyści osiągasz. Odkładając systematycznie na swoją przyszłość emerytalną zyskujesz nie tylko zgromadzony kapitał, który „pracuje” ale także gwarancję ubezpieczeniową na wypadek niedożycia do wieku emerytalnego. Pieniądze gromadzone na koncie ZUS po śmierci ubezpieczonego przepadają, odkładając na programie emerytalnym otrzymujesz gwarancję wypłaty osobom uposażonym. Warto odpowiednio wcześniej zająć się prywatnym ubezpieczeniem emerytalnym i zapewnić sobie dodatkowy dochód na emeryturze.

  Fundusze inwestycyjne

  Fundusze inwestycyjne na takie cele jak:

  • Plany oszczędnościowe
  • IKE
  • IKZE
  • PPK

  Współpraca z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych jak:

  • ESALIENS
  • INVESTORS

  Ubezpieczenia firmy i pracowników

  Specjalnie dla Państwa przygotujemy najkorzystniejszą ofertę na ubezpieczenie firmy:

  • ubezpieczenie mienia firmy: budynek, nakłady inwestycyjne, maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, elektroniczny sprzęt stacjonarny i przenośny, gotówka w lokalu i transporcie, szyby)
  • ubezpieczenie OC działalności firmy: deliktowe, kontraktowe, za produkt, pracodawcy za wypadki przy pracy itd
  • ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym
  • OC spedytora
  • gwarancje ubezpieczeniowe: należytego wykonania kontraktu, zapłaty wadium, usunięcia wad lub usterek
  • ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych

  Jako pracodawca możesz także wykupić pracownikom (lub umożliwić im za swoim pośrednictwem przystąpienie do takiej grupy) grupowe ubezpieczenie na życie Ochrona obejmuje między innymi:

  • zgon ubezpieczonego
  • zgon ubezpieczonego w wyniku NNW
  • pobyt ubezpieczonego w szpitalu
  • ciężkie zachorowania ubezpieczonego
  • zgon współmałżonka Ubezpieczonego
  • urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu
  • zgon rodziców , teściów Ubezpieczonego
  • trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku NNW

  Ubezpieczenia samochodu i kierowców

  Ubezpieczenie OC

  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych obejmuje odpowiedzialność cywilną osób, które wyrządziły szkodę swoim pojazdem. Ubezpieczenie to chroni posiadacza samochodu lub kierowcę przed dużymi wypłatami wyrządzonymi przez niego. Ubezpieczenie OC powinni zawrzeć wszyscy właściciele pojazdów. Posiadacz pojazdu jest zobowiązany do wykupienia obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zakupu pojazdu lub w momencie wprowadzenia samochodu do ruchu. Właściciel pojazdu musi wykupić ubezpieczenie nawet jeżeli nie porusza się.

  Ubezpieczenie AC

  Ubezpieczenie AC obejmuje swoim zakresem ochronę przed: kradzieżą lub zniszczeniem pojazdu w wyniku kolizji drogowej, np.:

  • kolizji z udziałem zwierząt,
  • kolizji z przedmiotami lub osobami,
  • pożarem lub wybuchem pojazdu,
  • kradzieży lub usiłowania kradzieży, zjawiskami atmosferycznymi (np. powódź, zatopienie, huragan, grad, uderzenie pioruna, lawiny, osuwania lub zapadania się ziemi lub działania innych sił przyrody).

  Ubezpieczenie NNW

  Polisa NNW jest dobrowolnym ubezpieczeniem, zawieranym na okres 12 miesięcy. Jakie przypadki obejmuje ubezpieczenie NNW Komunikacyjne Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów obejmuje następstwa wypadków, które powstały podczas ruchu pojazdu. Ale nie tylko. Towarzystwo wypłaci odszkodowanie także gdy wypadek miał miejsce:

  • w trakcie wsiadania do i wysiadania z pojazdu kierowcy oraz pasażera,
  • w trakcie przebywania w pojeździe, w przypadku zatrzymania pojazdu na drzewie, słupie itp. lub postoju pojazdu na trasie,
  • w trakcie naprawy pojazdu na trasie,
  • bezpośrednio przy załadunku oraz rozładunku pojazdu.

  Assistance

  Ubezpieczenie to zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc w ramach ochrony ubezpieczeniowej jest udzielana w związku z wypadkiem drogowym, awarią samochodu, jego utratą lub chorobą kierowcy albo pasażera.

  Ubezpieczenia rolne

  Każdy rolnik powinien pomyśleć o bezpieczeństwie swoim oraz swojej rodziny. Bez względu czy jest hodowcą czy uprawia rolę. Dzięki polisie ubezpieczenia OC rolnika będzie w stanie pokryć szkody spowodowane przez swoją działalność. Rolnik może również ubezpieczyć swoje uprawy tj. zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki oraz rośliny strączkowe.

  Ubezpieczenie obowiązkowe budynków

  Zgodnie z ustawą o obowiązkowych ubezpieczeniach rolnych ubezpieczeniu podlegają budynki rolne oraz grunty. Z tytułu ubezpieczenia budynków rolnych przysługuje rolnikowi odszkodowanie w przypadku zdarzeń losowych:

  • ognia,
  • huraganu,
  • powodzi,
  • podtopienia,
  • deszczu nawalnego,
  • gradu,
  • opadów śniegu,
  • uderzenia pioruna,
  • eksplozji,
  • obsunięcia się ziemi,
  • tąpnięcia,
  • lawiny lub upadku statku powietrznego.

  Zakres ubezpieczenia:

  • od skutków gradobicia i powodzi,
  • od przymrozków wiosennych,
  • od skutków ognia,
  • od huraganu,
  • od ujemnych skutków przezimowania razem ze skutkami przymrozków wiosennych.